Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

'KDZ ’: de onderneming onder de handelsnaam Keukenland Design Zutphen gevestigd aan de Dreef 18 D 7202 AG Zutphen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08153510. 

'consument': een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken; 

'consumentenkoop': de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen KDZ en een consument waarop KDZ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Keukenland Design Zutphen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen

 1. Alle door KDZ uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen. 
 2. KDZ kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 3. KDZ is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

Artikel 4. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af expediteur van KDZ.
 2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan. 
 3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 4. De door KDZ geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min twee procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven consument geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken. 

Artikel 5. Montage

 1. Montage zal altijd worden uitgevoerd door derden, KDZ treed slechts op als bemiddelaar en kan voor montagefouten en schades niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 6. Levertijd

 1. De door KDZ opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan twee weken overschrijden. 
 2. Bij niet tijdige levering dient de consument KDZ schriftelijk in gebreke te stellen en KDZ een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 7. Garantie 

 1. KDZ garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leveringsdocumenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur, althans tenminste gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel, dan wel onderdeel van het door KDZ geleverde product wordt gegarandeerd. 
 2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de KDZ verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
 3. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
  • KDZ tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen.
  • Indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen; 
 4. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Bij montage van de geleverde zaken, anders dan volgens de door KDZ geleverde voorschriften dan wel montage handleiding.
 5. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd. 
 6. De garantie vangt eerst aan, op het moment nadat algehele en volledige betaling, conform de factuur van KDZ heeft plaatsgevonden. 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door KDZ geleverde zaken blijven het eigendom van KDZ totdat de consument alle navolgende verplichtingen uit alle met KDZ gesloten koopovereenkomsten is nagekomen. 
 2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is consument verplicht KDZ zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
 3. De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekering op verzoek ter inzage te geven. 

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

 1. De consument dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: 
  • of de juiste zaak is geleverd; 
  • of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen 
  • of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik. 
 2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen vijf dagen na levering schriftelijk aan KDZ te melden. 
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen tien werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee maanden na levering schriftelijk te melden aan Keukenland Design Zutphen. 

Artikel 10. Betaling

 1. Indien is overeengekomen om vooraf te betalen dient het overeengekomen totaalbedrag op de bankrekening van KDZ te zijn bijgeschreven alvorens wij tot levering overgaan.
 2. Indien is overeengekomen om vooraf te betalen en het totaalbedrag is gedeeltelijk bijgeschreven, dient de betaling van het restant contant plaats te vinden bij bezorging.
 3. Indien is overeengekomen om te betalen onder rembours dient de betaling netto contant plaats te vinden bij bezorging.
 4. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van KDZ en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 11. Incassokosten 

 1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. 
 2. Indien KDZ aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Indien het door KDZ geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van KDZ jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld.
 2. Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de KDZ beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 3. Onverminderd het bovenstaande is KDZ niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van klant.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van KDZ of zijn ondergeschikten.

Artikel 13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop KDZ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KDZ niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 
 2. KDZ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat KDZ haar verbintenis had moeten nakomen. 
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van KDZ opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door KDZ niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
 4. Indien KDZ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 
 5. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 14. Geschillenbeslechting 

 1. De rechter in de woonplaats van KDZ is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft KDZ bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. 

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen KDZ en de consument is Nederlands recht van toepassing.